December 4, 2023 Polska Year

Kto będzie najlepszym inspektorem ppoż?

Osoba, która chce zdobyć niezbędne kwalifikacje i uzyskać uprawnienia inspektora do spraw ochrony przeciwpożarowej powinna przejść szereg szkoleń. Dodatkowym atutem jest zebrana wiedza podczas wykonywania służby w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo – idealnym przykładem może być praca strażaka. Jakie więc wymogi należy spełniać, by móc w pełni legalnie wykonywać zawód inspektora ppoż?

Po pierwsze: wiedza

Szereg wymogów, jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o uprawnienia inspektora, zawartych jest między innymi w ustawie z 2015 roku, która wprowadza pewne regulacje prawne związane z wykonywaniem poszczególnych zawodów – w tym dokonuje istotnych  zmian w dokumencie ustalającym zakres ochrony przeciwpożarowej. W myśl tego aktu, kandydat na stanowisko inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej powinien posiadać wykształcenie na poziomie minimum średnim oraz mieć uzyskane uprawnienia związane z zawodem technika pożarnictwa bądź odbyty kurs na wyżej wymienione stanowisko. Takie kroki do podjęcia pracy w charakterze inspektora ds. ppoż są niezbędne, bowiem zadania, które wchodzą w skład kompetencji związane są z bezpiecznym użytkowaniem obiektów, a co za tym idzie mają realny wpływ na życie i zdrowie innych osób.

Po drugie: zakres kompetencji

Lista zadań, jakie należą do obowiązków inspektora, jest całkiem spora, dlatego też oprócz wiedzy, ważne jest doświadczenie, które stanowi dopełnienie posiadanych kompetencji. Do najczęściej wykonywanych obowiązków należy między innymi sporządzanie instrukcji oraz regulaminów przeciwpożarowych dostosowanych do właściwości danego obiektu. Kolejnym ważnym aspektem jest doradztwo w zakresie wyposażenia budynku lub lokalu tak, by był on zgodny z wytycznymi narzuconymi przez organy państwowe związane z ochroną przeciwpożarową – w tym zabezpieczenie wszelkich instalacji oraz dobór odpowiednich gaśnic, hydrantów, jak również pozostałych akcesoriów niezbędnych do zabezpieczenia powierzchni.

Poruszane wcześniej doświadczenie jest bardzo przydatne w przypadku prowadzenia szkoleń z zakresu ppoż zarówno w zakładach pracy, jak również w pozostałych jednostkach. Dobry inspektor powinien przekazać wiedzę w umiejętny sposób, a także wskazać drogę ewakuacji oraz zaprezentować korzystanie z urządzeń gaśniczych. Ważne jest również to, by za każdym razem podchodzić do wykonywanych obowiązków indywidualnie i skrupulatnie. W przypadku powstania zagrożenia w miejscu pracy, takiego jak pożar bądź inna katastrofa, inspektor powinien określić procedury działania, które powinny zostać natychmiast wdrożone. 

Ważna jest również kontrola, dzięki niej można wychwycić w porę wszelkie braki w wyposażeniu obiektu lub inne pozostałe uchybienia – ten przywilej pozwala inspektorowi ds. PPOŻ nakazać usunięcia usterki bądź wystąpić z wnioskiem o ukaranie pracownika, który nie przestrzega regulaminu lub w rażący sposób zagraża bezpieczeństwu w miejscu pracy.

Istotą wykonywania tego zawodu jest realne przeciwdziałanie i zapobieganie wszelkim wypadkom w danym przedsiębiorstwie, dzięki temu minimalizuje się ryzyko związane z różnego rodzaju wypadkami, chroniąc zdrowie i życie wszystkich osób przebywających na terenie danej firmy. Położenie nacisku na to, by pracownicy zostali poinformowani o wszelkich zagrożeniach, a dzięki temu stosowali się do regulaminu, niweluje wspomniane ryzyko. Warto wspomnieć, że uzyskane uprawnienia obowiązują przez okres pięciu lat, by po upływie tego terminu móc dalej wykonywać pracę na stanowisku inspektora należy odbyć szkolenie aktualizujące, dzięki któremu można dowiedzieć się o wszelkich nowościach zarówno pod kątem prawnym, jak i branżowym.

Idealny kandydat zatem to osoba rzetelna, wnikliwa, a także odpowiedzialna. Posiłkując się zebranym doświadczeniem nie należy popadać w rutynę, bowiem stawką jest bezpieczeństwo innych osób. Spektrum możliwości, jakie oferuje ten zawód, jest całkiem spore, warto zatem zainteresować się możliwościami, które za sobą niesie – jest to też ciekawe uzupełnienie dla osób wykonujących dotychczasowy zawód inspektora ds. bhp.

Źródło: Fire BHP Security – szkolenia przeciwpożarowe