June 13, 2024 Polska Year

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego a procedury – jak zyskać operat?

Pozwolenie wodnoprawne wymaga zastosowania pewnych procedur. Należy zgromadzić cała serię dokumentów: wniosek o wydanie pozwolenia, operat wodnoprawny, decyzję o warunkach środowiskowych, dokumentację miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzję o warunkach zabudowy. Konieczna jest także dokumentacja hydrogeologiczna. Czasami należy dostarczyć dodatkowe dokumenty, np. zgodę właściciela urządzeń kanalizacyjnych. Pozwolenie wydawane jest na podstawie operatu.

Do czego potrzebne jest pozwolenie wodnoprawne?

Niektóre przedsięwzięcia budowlane związane są z koniecznością uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenie takie mogą wydać jedynie urzędy administracji państwowej. Zanim klient je otrzyma, musi uzyskać operat wodnoprawny. Jest to bardzo szczegółowe opracowanie hydrologiczne.

Uzyskania pozwolenia wodnoprawnego wymagają:

 • usługi zapewniające dostęp do wody,
 • odwadnianie gruntów i upraw,
 • nawadnianie gruntów lub upraw,
 • obniżenie poziomu wody podziemnej
 • rekultywacja wód na powierzchni lub pod ziemią,
 • wykonanie urządzeń wodnych
 • regulacja wód,
 • kształtowanie nowych koryt rzek, strumieni lub potoków.

Pozwolenie konieczne jest także w przypadku niektórych urządzeń:

 • sztucznych zbiorników na wodach płynących,
 • obiektów do ujmowania wód powierzchniowych oraz pod ziemią.
 • obiektów wodnej energetyki,
 • wylotów urządzeń kanalizacyjnych,
 • murów oporowych,
 • bulwarów, nabrzeży, mola, pomostów i przystani,
 • urządzeń niezbędnych do realizowania przewozów pasażerskich między brzegami rzeki.

Czy pozwolenie wodnoprawne wydaje się na stałe?

Nie, pozwolenia wodnoprawne wydaje się na czas określony, od 5 do 30 lat – na przykład na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi pozwolenie przekazywane jest na 10 lat, na wydobywanie żwiru czy piasku z wód powierzchniowych pozwolenie udzielane jest na 5 lat, nie dłużej.

Pozwolenia wodnoprawnego nie wymaga uprawianie żeglugi na śródlądowych drogach wodnych, holowanie oraz spławianie drewna, wycinanie roślin z wód lub brzegu w celu utrzymania wód lub dróg wodnych, rybackie korzystanie z wód śródlądowych czy też pobór wody związane z odwiertami na cele badań sejsmicznych.

Ile kosztuje pozwolenie wodnoprawne?

W ustawie zapisana jest wysokość opłaty za uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego – wynosi ona 221,34 zł, ale jeśli decyzja wymaga co najmniej dwóch pozwoleń to opłatę mnoży się przez liczbę pozwoleń. Kwota maksymalna nie może być wyższa niż 4426,80 zł.

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego wymaga wysiłku, pozbierania dokumentów i czasu. Warto jednak pamiętać, że przynajmniej przez kilka lat nie trzeba ponawiać takich działań, ponieważ pozwolenie wodnoprawne jest co najmniej kilkuletnie.

Procedury przy pozyskiwaniu pozwolenia wodnoprawnego – podsumowanie

Procedury podczas załatwiania operatu wodnoprawnego nie mają teraz przed Tobą żadnych tajemnic. Pamiętaj, aby zawsze na własną rękę sprawdzać wszystkie aktualnie panujące przepisy prawne – gdyż mogą się one dynamicznie zmieniać. Powodzenia!

in Biznes