June 13, 2024 Polska Year

Fotowoltaika zyskuj podwójnie na energii, zostań prosumentem! 

Zaletą posiadania własnej elektrowni słonecznej jest nie tylko możliwość wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby gospodarstwa domowego, ale także znacząca obniżka ceny prądu. Właściciele fotowoltaiki chwalą zatem możliwości, jakie dają odnawialne źródła energii, i korzystają z przywilejów, jakie daje im inwestycja w panele słoneczne. Dodatkowo do zakupu modułów PV przekonuje fakt, że zgodnie z ustawą właściciele mikroinstalacji mogą zostać prosumentami, zyskując na wyprodukowanej energii elektrycznej podwójnie!

Kim jest prosument w kontekście fotowoltaiki?

W kontekście fotowoltaiki prosument jest osobą, która nie tylko wytwarza energię energetyczną pozyskiwaną z paneli PV na potrzeby własnej mikroinstalacji, ale także zużywa ją i magazynuje nadwyżki w sieci energetycznej. Dzięki temu właściciel fotowoltaiki, w okresie mniejszej aktywności modułów PV związanej z mniejszą częstotliwością promieniowania słonecznego, może odbierać nadwyżki prądu i korzystać z nich na ustalonych zasadach. Co istotne, po nowelizacji ustawy o OZE prosumentem może być także przedsiębiorca. Do tej pory prawo do tego mieli wyłącznie prywatni użytkownicy mikroinstalacji.

Zgodnie z nową definicją prosumentem energii odnawialnej jest odbiorca końcowy, który wytwarza energię elektryczną z modułów fotowoltaicznych. Co istotne, właściciel fotowoltaiki może wykorzystać wytworzony prąd wyłącznie na potrzeby własnej mikroinstalacji. Bardzo ważne jest też to, że będąc prosumentami OZE, możemy magazynować lub sprzedawać nadmiar wytworzonej energii elektrycznej sprzedawcy, z którym podpisaliśmy umowę, z zastrzeżeniem, że „w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej regulowanej przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej”.

Właściciel fotowoltaiki może zatem korzystać z przywilejów prosumenckich wyłącznie wtedy, kiedy wytwarzana przez niego energia elektryczna nie jest przedmiotem przeważającej części jego działalności gospodarczej.

Co zyskuje prosument?

Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii prosument może rozliczać się z siecią energetyczną z nadwyżki wytworzonego prądu na preferencyjnych zasadach. Jest to szczególnie istotne w momencie, kiedy domowa elektrownia słoneczna w okresie wzmożonej aktywności słonecznej wytwarza dużo więcej prądu niż stanowi zapotrzebowanie gospodarstwa. W takim przypadku właściciel paneli PV nie musi martwić się, że pozyskana energia elektryczna przepadnie. Prosument na ustalonych zasadach może przesłać nadwyżkę prądu do sieci elektroenergetycznej i później odebrać jej znaczną część w momencie większego zapotrzebowania na prąd (np. w okresie zimowym).

System opustów pozwala prosumentowi skorzystać z magazynowanej energii elektrycznej przez 365 dni od jej przekazania do sieci. W tym czasie właściciel fotowoltaiki, w zależności od mocy instalacji PV, może odebrać:

• 0,8 kWh za każdą 1 kWh dla instalacji, których moc nie przekracza 10 kWp

• 0,7 kWh za każdą 1 kWh dla instalacji, których moc jest wyższa niż 10 kWp, ale nie większa niż 50 kWp.

Kto może zostać prosumentem fotowoltaiki?

Aby zostać prosumentem odnawialnych źródeł energii, należy przyłączyć swoją mikroinstalację do sieci energetycznej i złożyć wniosek do odpowiedniego dystrybutora o rozpoczęcie rozliczeń prosumenckich. Co istotne, wnioskodawca ubiegający się o pakiet prosumencki musi wytwarzać energię elektryczną z OZE wyłącznie na potrzeby własnego gospodarstwa domowego i być jej odbiorcą końcowym. Prosument musi także mieć zawartą umowę kompleksową z dostawcą prądu.

Prosumentami energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii mogą być: gospodarstwa domowe, przedsiębiorcy, osoby fizyczne, które prowadzą gospodarstwo rolne, sadownicze lub rybackie, hodowcy, kościoły i związki wyznaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, nadleśnictwa i związki sportowe, a także fundacje, stowarzyszenia i jednostki badawcze.

Źródło: House Solutions – fotowoltaika dla domu

Comments

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *