June 13, 2024 Polska Year

Brak przeglądów budynku wpływa na wypłaty ubezpieczenia!

Według Ustawy Prawo budowlane właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych są zobowiązani do przeprowadzenia obowiązkowych przeglądów technicznych budynku. Wynika to z konieczności określenia aktualnego stanu technicznego nieruchomości i dopuszczenia jej do użytku bez narażania zdrowia lub życia jej użytkowników. Zaniechanie obowiązku systematycznych kontroli technicznych jest poddawane karze grzywny. Co istotne, brak aktualnego i ważnego przeglądu technicznego domu w przypadku usterki instalacji pozbawia nas prawa do ubiegania się o odszkodowanie!

Przegląd techniczny budynku – kiedy?

Przepisy regulujące obowiązki właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych reguluje Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.). Według niej właściciel domu jednorodzinnego jest zobowiązany pod karą grzywny do umożliwienia rzeczoznawcy budowlanemu przeprowadzenia przeglądu budynku:

• raz na 6 miesięcy (dotyczy budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 tys. m2 lub budynków o powierzchni dachu przekraczającej 1 tys. m2)

• raz w roku

• raz na 5 lat.

Obowiązkowy przegląd techniczny roczny ­– co obejmuje?

Raz w roku właściciel budynku mieszkalnego lub jego zarządca musi przeprowadzić przegląd techniczny budynku obejmujący:

• instalacje gazowe

• przewody kominowe (w tym przewody spalinowe i przewody dymowe)

• przewody wentylacyjne.

Podczas corocznej kontroli rzeczoznawca budowlany powinien także dokonać oglądu ogólnego stanu technicznego całego domu, określić stabilność konstrukcji budynku i sprawdzić konstrukcję nośną dachu i ścian. Jest to szczególnie wskazane wówczas, jeżeli na powierzchni któregoś elementu pojawią się pęknięcia lub szczeliny.

Obowiązkowy przegląd techniczny pięcioletni ­– co obejmuje?

Podczas obowiązkowego przeglądu technicznego budynku, który według Ustawy powinien być wykonywany raz na 5 lat, kontroli rzeczoznawcy budowlanego powinna zostać poddana:

• instalacja elektryczna (w zakresie sprawności i przydatności połączeń instalacji, osprzętu, uziemienia i zabezpieczeń od porażeń)

• instalacja piorunochronna (w zakresie sprawności i przydatności połączeń instalacji, osprzętu, uziemienia i zabezpieczeń od porażeń)

• urządzenia chłodnicze w instalacji wentylacyjnej.

Ponadto rzeczoznawca budowlany powinien sporządzić protokół z opisem ogólnego stanu technicznego budynku mieszkalnego i ocenić ogólną estetykę domu i jego otoczenia.

Dodatkowy przegląd budynku – kiedy?

Właściciele budynków mieszkalnych, oprócz obowiązkowych przeglądów technicznych, które określa Ustawodawca, są zobowiązani do poddania dodatkowej kontroli technicznej nieruchomości na polecenie odpowiednich organów (np. Urzędu Nadzoru Budowlanego). Oprócz tego zarządca budynku powinien zgłosić potrzebę kontroli rzeczoznawczej w przypadku, kiedy zaistnieją czynniki mogące naruszyć stan techniczny budynku. Jest to konieczne w momencie, kiedy dojdzie do naruszenia konstrukcji domu lub uszkodzenia którejś z instalacji.

Do czynników zewnętrznych i tych wywołanych działaniem człowieka, które mogą naruszyć stabilność konstrukcji budynku, należą:

• silne wiatry

• wyładowania atmosferyczne

• intensywne opady deszczu

• powodzie

• pożary

• wstrząsy sejsmiczne

• osuwiska ziemi

• zjawiska lodowe występujące na morzu, jeziorach i rzekach.

Nie mam obowiązkowego przeglądu technicznego. Czy dostanę odszkodowanie?

W przypadku wystąpienia awarii technicznej albo uszkodzenia instalacji właściciel budynku mieszkalnego ma prawo zwrócić się do firmy ubezpieczeniowej po odszkodowanie z tytułu poniesionych szkód. Musimy jednak pamiętać, że w każdym przypadku przed złożeniem odpowiedniej dokumentacji ubezpieczyciel zażąda od nas aktualnego przeglądu technicznego budynku sporządzonego przez osobę do tego uprawnioną. Bez okazania protokołu technicznego umowa z firmą ubezpieczeniową będzie uznana za nieważną. Wynika to z konieczności wywiązania się każdej ze stron z obowiązków, jakie nakłada na nie prawo. W przypadku zarządcy nieruchomości jest to konieczność systematycznych kontroli budynku.

Jeżeli zatem zapomnieliśmy o aktualnym przeglądzie technicznym domu, a poprzedni uległ przedawnieniu, w momencie awarii instalacji ubezpieczyciel ma prawo odmówić nam przyznania i wypłaty odszkodowania.

Źródło: MPExpertbud – Rzeczoznawca Budowlany

 

Comments

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *